دائره فهرست نویسی

آموزش فن فهرست نویسی

دائره فهرست نویسی

آموزش فن فهرست نویسی

دائره فهرست نویسی

فهرست نویسی اساس فعالیت های کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی -در مرحله پرورش مسئله الگوی پیشرفت اسلامی - است. با فهرست نویسی می توانید بر مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی مسلط شوید.

بسم الله الرحمن الرحیم

در کارگاه های فهرست نویسی فن فهرست نویسی به کسانی که می خواهند بر مباحث الگوی پیشرفت اسلامی مسلط شوند؛ آموزش داده می شود. لازم به ذکر است که با ارائه  فهرست، پژوهشگران این عرصه با یکدیگر مرتبط می شوند.

 

تقویم کارگاه های فهرست نویسی در سال1392

 

تاریخ کارگروه توضیحات خبر
 30مهر دانشجویان بروجرد هم زمان با نشست معرفی نقشه راه برگزار شد. 1
10 آبان ورامین هم زمان با نشست معرفی نقشه راه برگزار شد. 2
1 آذر البرز هم زمان با نشست معرفی نقشه راه برگزار شد. 3
7 آذر مفتح قم هم زمان با نشست معرفی نقشه راه برگزار شد. 4
10 آذر مروی تهران هم زمان با نشست معرفی نقشه راه
14-15 آذر هم اندیشی قم هم زمان با نشست هم اندیشی مسئولین کار گروه ها برگزار شد.
22 آذر ازنا و دانشجویان بروجرد هم زمان با نشست معرفی نقشه راه
6 دی ورامین هم زمان با نشست معرفی نقشه راه
27 دی طلاب بروجرد هم زمان با نشست معرفی نقشه راه
3 بهمن مفتح قم هم زمان با نشست معرفی نقشه راه
17 بهمن کاشان هم زمان با نشست معرفی نقشه راه
18 بهمن البرز هم زمان با نشست معرفی نقشه راه
11 اسفند مروی تهران هم زمان با نشست معرفی نقشه راه
23 اسفند ازنا هم زمان با نشست معرفی نقشه راه