دائره فهرست نویسی

آموزش فن فهرست نویسی

دائره فهرست نویسی

آموزش فن فهرست نویسی

دائره فهرست نویسی

فهرست نویسی اساس فعالیت های کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی -در مرحله پرورش مسئله الگوی پیشرفت اسلامی - است. با فهرست نویسی می توانید بر مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی مسلط شوید.

بسم الله الرحمن الرحیم

به لطف خدا و همت و همکاری دوستان از این پس براساس شاخص های ذیل متون فهرست نویسی شده اعضای کارگروه های مرتبط با اینجانب در این قسمت به صورت امتیازی مورد بررسی قرار گرفته و ثبت خواهد شد. بدیهی ست که بهترین فهرست نویسی، فهرست نویسی می باشد که از 100 امتیاز یک فهرست نویسی ایده آل همه امتیاز آن را کسب نماید.

شاخص هایی که ملاک ارزیابی فهرست نویسی دوستان می باشد بعلاوه امتیاز هر شاخص بدین شرح می‌باشد:

1- مطالعه و تجزیه صحیح و دقیق متن (امتیاز در نظر گرفته شده برای این شاخص به دلیل اهمیت زیاد آن 25امتیاز می باشد)

ملاک یک تجزیه مطلوب، صحیح و دقیق تمام و کامل بودن مفهوم آن تجزیه بدون نیاز به جملات قبل و بعد از خویش می باشد.

2- عنوان گذاری صحیح و روان و کامل (امتیاز در نظر گرفته شده برای این شاخص 15 امتیاز می باشد)

ملاک یک تجزیه صحیح و روان و کامل اولاً دربرگیرنده بودن همه محتوای تجزیه ذیل خویش و دوماً عدم استفاده از مفاهیم به کار گرفته نشده در آن تجزیه می باشد. در ضمن ادبی بودن و استفاده از مصدر به جای افعال دو ملاک دیگر یک عنوان گذاری کامل بر متون تجزیه شده می باشد.

3- عنوان گذاری ساختاری یا یافتن ارتباط میان عناوین تجزیه ها (امتیاز در نظر گرفته شده برای این شاخص نیز 25 امتیاز می باشد)

ملاک عنوان گذاری ساختاری صحیح عدد گذاری صحیح میان عناوین برای تعیین رابطه عناوین با هم و همچنین تلائم ارتباطات برقرار شده میان عناوین تجزیه ها می باشد.

4- استخراج عنوان جلسه (امتیاز در نظر گرفته شده برای این شاخص 15امتیاز می باشد)

ملاک یک عنوان جلسه صحیح تلائم میان فهرست های ساختاری اصلی جلسه و کشف ارتباط میان این ساختارهای اصلی می باشد.

5- درج اطلاعات اولیه مربوط به سند پژوهشی( امتیاز در نظر گرفته شده برای این شاخص 10 می باشد.)

با توجه به شاخص قابل انتشار بودن اسناد پژوهشی درج صحیح و دقیق اطلاعات اولیه اسناد تحت عنوان شناسنامه دارای امتیاز می باشد.

6. طراحی و صفحه ارایی(امتیاز در نظر گرفته شده برای این شاخص 10 می باشد)

با توجه به شاخص قابل انتشار بودن اسناد پژوهشی صفحه آرایی وطراحی مناسب این اسناد دارای امتیاز می باشد.

ملاک یک عنوان جلسه صحیح تلائم میان فهرست های ساختاری اصلی جلسه و کشف ارتباط میان این ساختارهای اصلی می باشد.

کارشناس ارزیاب گروه الف فهرست نویسان حجت الاسلام مجید گودرزی

کارنامه فهرست نویسی سطح اول:

1. حمیدرضا اسلامی

عنوان جلسه                  تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی 21 12 19 13 8 8 81 گودرزی
تریبون مستضعفین 21 13 18 10 8 8 78 گودرزی
جلسه5مروی 21 13 20 13 8 8 83 گودرزی
کیهان فرهنگی 22 13 19 12 8 8 82 گودرزی
جامعه المصطفی 21 13 20 12 8 8 82 گودرزی
شبکه خبر 21 11 17 9 8 8 74 گودرزی
رادیو گفتگو 21 13 20 13 8 8 83 گودرزی
حلقه وصل 19 13 19 13 7 8 79 گودرزی

2. امین عزیزی

عنوان جلسه                  تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی 16 12 17 10 8 8 71 گودرزی
تریبون مستضعفین 19 12 19 10 6 6 72 گودرزی
جلسه5مروی 20 13 21 13 8 8 83 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی 17 13 18 10 8 8 84 گودرزی
شبکه خبر 19 12 19 13 6 8 77 گودرزی
رادیو گفتگو 16 12 17 10 8 8 71 گودرزی
حلقه وصل 18 12 19 13 7 6 75 گودرزی

3. دکتر فرجی

عنوان جلسه                  تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی 17 13 17 11 8 8 74 گودرزی
تریبون مستضعفین 20 13 19 12 8 8 80 گودرزی
جلسه5مروی 19 15 17 6 8 8 73 گودرزی
کیهان فرهنگی 18 13 17 13 8 8 77 گودرزی
جامعه المصطفی 20 13 20 13 8 8 82 گودرزی
شبکه خبر 20 13 20 12 8 8 81 گودرزی
رادیو گفتگو 21 13 19 12 8 8 81 گودرزی
حلقه وصل 19 15 18 5 8 8 73 گودرزی

4. احمد جوکار

عنوان جلسه                  تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی 20 12 19 10 9 9 79 گودرزی
تریبون مستضعفین 21 12 20 11 9 9 82 گودرزی
جلسه5مروی 21 12 19 12 9 9 82 گودرزی
کیهان فرهنگی 22 10 20 0 9 9 70 گودرزی
جامعه المصطفی 20 9 17 9 9 9 73 گودرزی
شبکه خبر 21 13 20 13 9 9 85 گودرزی
رادیو گفتگو 21 13 20 13 9 9 85 گودرزی
حلقه وصل 21 14 23 14 9 9 90 گودرزی

5. هادی مهرجو

عنوان جلسه                   تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه5مروی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 20 18 19 12 8 8 85 گودرزی

6. بهنام نوذری

عنوان جلسه                   تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی 22 13 20 13 8 8 84 گودرزی
تریبون مستضعفین 20 13 16 13 8 8 78 گودرزی
جلسه5مروی 21 13 21 13 8 8 84 گودرزی
کیهان فرهنگی 18 13 18 13 8 8 78 گودرزی
جامعه المصطفی 20 13 20 13 8 8 82 گودرزی
شبکه خبر 22 13 21 13 8 8 85 گودرزی
رادیو گفتگو 22 13 20 13 8 8 84 گودرزی
حلقه وصل 22 13 20 10 8 8 81 گودرزی

7. محمدمهدی آفریده

عنوان جلسه                   تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه5مروی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 20 12 18 7 3 4 64 گودرزی

8. محمدرضا آقایی

عنوان جلسه                   تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی 13  13 13 5 8 8 60 گودرزی
تریبون مستضعفین  16 9 17 5 2 4 53 گودرزی
جلسه5مروی  23 13 23 10 2 6 77 بابایی
کیهان فرهنگی  23 10 13 8 3 8 65 بابایی
جامعه المصطفی  17 10 17 0 6 5 55 گودرزی
شبکه خبر 22  12 17 10 3 7 71 بابایی
رادیو گفتگو  18 11 15 7 3 9 63 بابایی
حلقه وصل 23 10 10 4 3 6 56  بابایی

9. ابوالفضل آرین پور

عنوان جلسه                   تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی 19 10 15 11 7 7 69 بهنام نوذری
تریبون مستضعفین 19 9 17 9 7 7 68 بهنام نوذری
جلسه5مروی  18 8 16 8 7 7 64 بهنام نوذری
کیهان فرهنگی  21 11 20 11 7 7 77 بهنام نوذری
جامعه المصطفی 22 13 19 10 7 7 78 بهنام نوذری
شبکه خبر  21 12 19 9 7 7 75 بهنام نوذری
رادیو گفتگو  22 12 22 12 7 7 82 بهنام نوذری
حلقه وصل 18 9 19 13 8 8 75  گودرزی

10.حجت فرتوت

عنوان جلسه                   تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین 12 8 22 6 6 6 60 بابایی
جلسه5مروی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو 14 9 20 5 6 6 60 بابایی
حلقه وصل 15 8 24 6 6 7 66 بابایی

11. مجید خرقانی

عنوان جلسه                   تجزیه متن عنوان گذاری تجریه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی 17 12 11 4 3 5 52 گودرزی
تریبون مستضعفین
جلسه5مروی 19 11 15 0 4 6 55 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی 17 12 10 0 4 5 48 گودرزی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 21 12 18 0 3 4 58 گودرزی

12. حسین دنیادیده

عنوان جلسه تجزیه متن

عنوان گذاری تجزیه

عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی 19 12 20 13 0 0 64 گودرزی
تریبون مستضعفین      20 12 20 13 0 0 65 گودرزی
جلسه5 مروی 21 13 21 13 0 0 67 گودرزی
کیهان فرهنگی 18 13 20 0 0 0 51 گودرزی
جامعه المصطفی 21 13 21 14 0 0 69 گودرزی
شبکه خبر 20 13 20 12 0 0 65 گودرزی
رادیو گفتگو 19 12 20 13 0 0 64 گودرزی
حلقه وصل 18 13 19 12 0 0 62 گودرزی

13. دانیال محمودی

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه عنوان ساختاری عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات نام کارشناس ارزیاب
9 دی 22 13 20 11 8 8 82 رسول بابایی
تریبون مستضعفین     
جلسه 5 مروی 21 12 15 12 9 7 76 رسول بابایی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر 20 10 21 11 9 8 79 رسول بابایی
رادیو گفتگو 22 12 23 12 8 8 85 رسول بابایی
حلقه وصل 23 12 22 12 8 8 85 رسول بابایی

15. محمد سعادتمند

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی 8 8 گودرزی
تریبون مستضعفین 20 13 13 9 8 8 71 گودرزی
جلسه 5 مروی 21 14 17 14 8 8 82

گودرزی

کیهان فرهنگی 19 13 15 11 8 8 74 گودرزی
جامعه المصطفی   21 14 20 13 8 8 84 گودرزی
شبکه خبر 20 14 17 10 8 8 77 گودرزی
رادیو گفتگو 20 13 16 11 8 8 76 گودرزی
حلقه وصل 20 14 15 10 8 8 75 گودرزی

14. افشین پارسائیان

عنوان جلسه   تجزیه متن   عنوان گذاری تجزیه    استخراج عناوین ساختاری       استخراج عنوان جلسه      شناسنامه صفحه آرایی     جمع امتیازات      کارشناس ارزیاب        
1 20 10 20 13 7 5 74 گودرزی
2 15 8 20 12 6 5 66 گودرزی
3 19 11 19 5 6 5 65 گودرزی
4 19 10 17 7 8 8 69 گودرزی
5 20 12 20 13 8 8 81 گودرزی

15. دکتر امیررضا بنی اسدیان

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه5 مروی 20 14 20 13 8 9 84 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 20 14 20 12 8 9 83 گودرزی
ابناء

16. دکتر بنا زاده

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب

17. دکتر ایران منش

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه5 مروی 19 13 18 13 8 8 79 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شکبه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 18 12 17 12 8 8 75 گودرزی
ابناء

18. دکتر زمانی

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه5 مروی 18 13 19 14 7 6 77 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو 19 10 14 10 7 8 68 گودرزی
حلقه وصل
ابناء

19. دکتر قلی زاده

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه5 مروی 19 12 18 11 6 6 72 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل
ابناء

20. دکتر نصیری

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جامعه المصطفی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 17 12 18 13 6 5 71 گودرزی
ابناء

21. دکتر رحمتی

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9دی
تریبون مستضعفین
جلسه 5 مروی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 19 13 20 13 6 7 78 گودرزی
ابناء

22. دکتر کرمانشاهی

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه5 مروی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 18 13 16 15 6 6 74 گودرزی
ابناء

23. دکتر قابل

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه5 مروی 20 14 20 14 6 9 83 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 20 14 20 14 9 9 86 گودرزی
ابناء

24. دکتر هاتفی پور

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9دی
تریبون مستضعفین
جلسه 5 مروی 20 13 20 15 6 5 79 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 18 13 20 13 6 6 76 گودرزی
ابناء

25. دکتر موحدیان فر

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی 17 10 17 13 7 7 71 گودرزی
تریبون مستضعفین 18 12 17 13 7 7 74 گودرزی
جلسه5 مروی  19 12 17 13 7 6 74 گودرزی
کیهان فرهنگی 18 11 17 13 7 7 73 گودرزی
جامعه المصطفی 18 13 17 13 7 6 72 گودرزی
شبکه خبر 18 13 17 13 7 6 72 گودرزی
رادیو گفتگو 19 12 17 11 7 6 72 گودرزی
حلقه وصل 20 13 18 13 7 6 77 گودرزی
ایناء 18 13 17 12 7 6 71 گودرزی

26. دکتر باقری

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه5 مروی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 18 12 13 9 6 8 66 گودرزی
ابناء

27. دکتر چنارانی

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9دی
تریبون مستضعفین
جلسه5 مروی 20 13 20 14 9 9 85 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 19 13 16 13 9 6 76 گودرزی
ابناء

28. محمدرضا شفیعی یکتا

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه 5 مروی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو 10 10 10 10 6 5 51 گودرزی
حلقه وصل 19 12 15 9 13 12 80 گودرزی
ابناء

29. سجاد حسن زاده

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی 19 12 12 13 13 12 81 گودرزی
تریبون مستضعفین 19 13 11 13 13 12 81 گودرزی
جلسه5 مروی 19 13 20 12 13 12 89 گودرزی
کیهان فرهنگی 18 12 11 13 13 12 79 گودرزی
جامعه المصطفی 19 13 13 13 13 12 83 گودرزی
شبکه خبر 18 10 15 9 13 12 77 گودرزی
رادیو گفتگو 18 12 19 12 13 12 87 گودرزی
حلقه وصل 19 12 19 9 13 12 84 گودرزی
ابناء 19 13 11 12 13 12 80 گودرزی

30. سیدمحمدرضا دادمرزی

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه5 مروی 14 7 10 1 3 4 39 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 18 10 15 9 13 12 77 گودرزی
ابناء

31. عارف علویان

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفح آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9دی
تریبون مستضعفین
جلسه5 مروی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 18 13 19 14 13 12 89 گودرزی
ابناء

32. سیدمحمد کسری

عنوان جلسه تجزیه متن عنوان گذاری تجزیه استخراج عناوین ساختاری استخراج عنوان جلسه شناسنامه صفحه آرایی جمع امتیازات کارشناس ارزیاب
9 دی
تریبون مستضعفین
جلسه 5 مروی 14 8 10 1 2 3 38 گودرزی
کیهان فرهنگی
جامعه المصطفی
شبکه خبر
رادیو گفتگو
حلقه وصل 15 9 17 10 13 7 71 گودرزی
انباء